DYAM Raja Puan Muda Perak, Raja Nor Mahani bt. Raja Shahar Shah accompanied by Show Manager, Rajah S